การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
 
    "อัคคีภัย" เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือความประมาท อันนำมาซึ่งความสูญเสีย แก่ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน

     จากที่ได้มีการสำรวจถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย พบว่าสาเหตุอันดับหนึ่งนั้นเกิดจากความประมาท โดยจะเกิดเหตุกับอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และร้านค้า ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้สูง ดังนั้น การทำ "ประกันอัคคีภัย" จะทำให้ท่านได้รับความคุ้มครองความสูญเสีย หรือ เสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่ง ในการเพิ่มความอุ่นใจ และทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 กรมการประกันภัย ยังได้ประกาศใช้กรมธรรม์อัคคีภัยฉบับใหม่ที่จะให้ความคุ้มครอง เฉพาะกับที่อยู่อาศัย เรียกว่า "กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย" (Household Policy) ซึ่งกรมธรรม์ฉบับนี้จะได้รับการปรับปรุง ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้รับประโยชน์ จากการทำประกันอัคคีภัยอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมมากขึ้น โดยมีความคุ้มครองเพิ่มเติม จากกรมธรรม์อัคคีภัยปกติ
ผู้มีสิทธิทำประกันอัคคีภัย
          เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิ์มีผลประโยชน์ และส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย
 • สิ่งปลูกสร้าง สำหรับกรมธรรม์อัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย หมายถึง บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ กำแพง รั้ว ประตู ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต คอนโดมีเนียม
ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้
 • ตัวอาคาร บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)
 • เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง ตรึงตรา
 • ทรัพย์สินที่อยู่ในตัวอาคารนั้นๆ
ทรัพย์สินที่ไม่รวมอยู่ในการประกันภัย
(เว้นแต่ได้ระบุในกรมธรรม์โดยชัดเจน)
 • สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้ดูแลรักษา
 • เงินแท่ง หรือทองแท่ง อัญมณีที่มีค่า
 • โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่า 2,000 บาท (10,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ที่อยู่อาศัย)
 • ต้นฉบับเอกสาร แบบแปลน แผนผัง หรือ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรสแตมป์ เงินตรา ธนบัตร
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหาย เพราะเดินเครื่องเกินกำลัง วงจรลัด หรือไฟฟ้ารั่ว จนทำให้เกิดเพลิงไหม้
 • วัตถุระเบิด
ภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐาน
ความคุ้มครอง กรมธรรม์อัคคีภัยปกติ กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
 • เพลิงไหม้
 • คุ้มครอง คุ้มครอง
 • ฟ้าผ่า
 • คุ้มครอง แต่ไม่รวม
  เครื่องใช้ไฟฟ้า
  คุ้มครอง รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า
  ต่อเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
  ที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า
 • ภัยระเบิด
 • คุ้มครองเฉพาะ
  การระเบิดของก๊าซที่ใช้
  เพื่อการอยู่อาศัย
   
 • ภัยจากยานพาหนะ
 • ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง
 • ภัยจากน้ำ
 • ไม่คุ้มครอง คุ้มครอง
   
  ภัยพิเศษที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้
       ภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์มาตรฐานผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ดังนี้
  • ภัยจากลมพายุ
  • ภัยจากน้ำท่วม
  • ภัยจราจล นัดหยุดงาน
  • ภัยจากควัน
  • ภัยแผ่นดินไหว
  ภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
  • ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ไฟป่า
  • อาวุธนิวเคลียร์ และการแผ่รังสี
  • ภัยสงคราม การรุกรานจากศัตรูต่างประเทศ หรือสงครามกลางเมือง
  • การกบฎ ปฏิวัติ จลาจล ยึดอำนาจ
  ปัจจัยในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
  BUI จะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
  • ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง
  • ลักษณะการใช้สถานที่อยู่อาศัยเท่านั้น
  • สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน
  • อุปกรณ์สำหรับการดับเพลิง
  • สิ่งแวดล้อม

       สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย กำหนดจากมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ต้องการเอาประกันภัย

  การแจ้งขอทำประกันอัคคีภัย

  ฝ่ายรับประกันภัย

  โทร 02-233-6920
  โทรสาร 02-237-1856
    Email : underwrite@bui.co.th
   
   การแจ้งขอรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
     
        BUI จะพิจารณาจากความคุ้มครองในกรมธรรม์ และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ตามความเสียหายที่แท้จริง ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัย
   
  ฝ่ายสินไหมทดแทน โทร 02-233-6920
  โทรสาร 02-237-1856
    Email : claim@bui.co.th