การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82/2554

  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น   ครั้งที่ 82/2554 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

  เวลา 10.00 น . ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด ชั้น 8 อาคาร BUI 2

  ( อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

  โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังต่อไปนี้
   
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81/2553
2. งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
  3. รายงานประจำปี 2553 (แผ่น CD)
4. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6.

นิยามกรรมการอิสระ

7.

ประวัติกรรมการที่ครบวาระ

8.

ข้อมูลพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้าง

9.

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นฯ

10.

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 

11.

หนังสือมอบฉันทะ

12.

แผนที่แสดงที่ตั้งบริษัทฯ
 
  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ กรุณาติดต่อ คุณสุภาณี ปิ่นอนงค์  โทร. 0-2233-6920 ต่อ 106
  หรือ คุณเจริญ ทัศน์พีรพันธ์ โทร. 0-2233-6920 ต่อ 354